تیم ما مدیریتی

همکاران ما در شرکت وارناسیستم

تیم فنی

تیم فنی کاران و متخصصان وارنا سیستم

سهیل احمدی

توسعه دهنده وب

محسن اکبری

طراح گرافیک